Türk Bayrağına Geçiş İşlemleri

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :20117910-111[GGM-9] ACELE

Konu :Türk Bayrağına Geçiş İşlemleri

22.02.2017 / 22867031

DAĞITIM YERLERİNE

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ekte yer alan 22.02.2017 tarihli ve 16029 sayılı yazıda,

“Türk sahipli yabancı bayraklı teknelere Türk Bayrağı çekilmesi ile ilgili olarak, söz konusu teknelere ilişkin vergisel düzenlemeleri de içeren 6770 sayılı “ TC Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de, KDV’nin indirilmesi ve ÖTV’nin sıfırlanmasına ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uygulama kapsamındaki Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 GTİP/tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin serbest dolaşıma girmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi maksadıyla ““Türk Sahipli Olup, Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Tebliğ” hazırlanmış olup yayımlanma aşamasına gelmiştir.

Mezkur Tebliğ yayımlanıncaya kadar ithalata ilişkin taleplerin, liman başkanlıklarına yapılacağı ve değerlendirmenin liman başkanlıklarınca yapılarak ithalat uygunluk yazısının ilgili gümrük idaresine gönderileceği yönünde talimat verilmiş idi.

Serbest dolaşıma giriş işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için; söz konusu işlemlerin mezkur Tebliğ yayımlanıncaya kadar liman başkanlıklarınca verilen ithalat uygunluk yazısı ile, Tebliğ yayımlandıktan sonra ise Tebliğ kapsamında yapılabilmesini teminen Bakanlığınız taşra teşkilatının bilgilendirilmesi…”

Denilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konu hakkında bağlantınız gümrük idarelerinin talimatlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

EK: 1 adet yazı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

Sayı :62516309-155.06-E. 16029 22.02.2017

Konu :Türk Bayrağına Geçiş İşlemleri

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi :16.02.2017 tarihli ve 62516309-155.06-E.14517 sayılı yazımız.

Türk sahipli yabancı bayraklı teknelere Türk Bayrağı çekilmesi ile ilgili olarak, söz konusu teknelere ilişkin vergisel düzenlemeleri de içeren 6770 sayılı “T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de, KDV’nin indirilmesi ve ÖTV’nin sıfırlanmasına ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uygulama kapsamındaki Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin serbest dolaşıma girmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi maksadıyla “Türk Sahipli Olup, Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Tebliğ” hazırlanmış olup yayımlanma aşamasına gelmiştir.

İlgi yazımız ile söz konusu Tebliğ yayımlanıncaya kadar ithalata ilişkin taleplerin, liman başkanlıklarına yapılacağı ve değerlendirmenin liman başkanlıklarınca yapılarak ithalat uygunluk yazısının ilgili Gümrük idaresine gönderileceği yönünde talimat verilmiş idi.

Serbest dolaşıma giriş işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için; söz konusu işlemlerin mezkur Tebliğ yayımlanıncaya kadar Liman Başkanlıklarınca verilen ithalat uygunluk yazısı ile, Tebliğ yayımlandıktan sonra ise Tebliğ kapsamında yapılabilmesini teminen Bakanlığınız taşra teşkilatının bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Cemalettin ŞEVLİ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Ek: İlgi yazı örneği.

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Deniz Ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) Tersaneler Ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne

Sayın Ahmet Selçuk Sert

Müsteşar Yardımcılığı (Ahmet Selçuk Sert)

Liman Başkanlıklarına

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

Sayı :62516309-155.06-E.14517 16.02.2017

Konu :Türk sahipli yabancı bayraklı tekneler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :13.02.2017 tarihli ve 13219 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk Bayrağına geçişi ile ilgili Tebliğ yayımlanıncaya kadar ithalata ilişkin taleplerin, ekte bulunan Gemi/Deniz Aracı İthali Başvuru Formu, hak sahipliğini gösterir belge ve terkin belgesi / sicil kaydının olmadığına dair konsolosluk onaylı yazı ile birlikte Genel Müdürlüğümüze veya Liman Başkanlıklarına yapılacağı, Liman Başkanlıklarına yapılan talepler Genel Müdürlüğümüze iletileceği ifade edilmiştir.

Aynı yazıda devamla Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ithali uygun görülen teknelerin gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kaydına ilişkin işlemlerin Liman Başkanlıklarınca yürütüleceği bildirilmiştir.

Ancak uygulama kapsamındaki iş ve işlemlerin hızlı ve sorunsuz olarak yapılabilmesini teminen;

İthal izin başvurularının uygulamaya ilişkin tebliğ yürürlüğe girene kadar Liman Başkanlıklarına yapılması,

27.01.2017 tarihinden önce iktisap edilmiş olan 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P numaralarında ve 89.03 G.T.İ.P tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti teknelerinin ithaline bağlama kütüğüne kayıt yapacak Liman Başkanlığınca izin verilmesi,

İthali uygun görülerek gümrük işlemlerini tamamlamak üzere ilgili Gümrük idaresine bildirilen teknelerle ilgili olarak Genel müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Cemalettin ŞEVLİ

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

Liman Başkanlıklarına Deniz Ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne

Tersaneler Ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir